Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně-pedagogická centra

Určitě nikomu nemusíme představovat Pedagogicko-psychologické poradny. Mnozí rodiče se osobně s títmto zařízením setkali a pokud ne oni, pak znají ve svém okolí někoho, kdo se svým dítětem služeb PPP využívá. Naproti tomu ne úplně každý zná speciálně-pedagogická centra.
 

Činnost pedagogicko-psychologických poraden.

1.      PPP například provádí komplexní nebo speciálně pedagogickou, psychologickou či kariérní diagnostiku.

2.      Zjišťuje tzv. školní zralost dítěte, diagnostikuje specifické poruch učení (dysgrafie, dyslexie),diagnostikuje ovšem také mimořádně nadané dětí.

3.      Dále vytváří nápravné programy a individuální plány pro děti s poruchami učení, nabízí metodickou pomoc při tvorbě preventivních programů škol (např. šikana, nebezpečí dítěte v internetové síti), pomáhá s kariérovým poradenstvím mladistvých, nebo poskytuje poradenské či terapeutické služby rodinám s dětmi. Cílová skupina je tedy velmi rozsáhlá.
 
 

Činnost speciálně-pedagogických center

Naproti tomu činnost Speciálně pedagogických center je velmi specifická a úzce zaměřená na konkrétní problematiku.

Nalezneme tyto druhy SPC: Centra poskytující péči žákům s vadami řeči, centra poskytující péči žákům se zrakovým postižením, centra poskytující péči žákům se sluchovým postižením, centra poskytující péči žákům s tělesným postižením, centra poskytující péči žákům s mentálním postižením, centra poskytující péči žákům s poruchami autistického spektra, centra poskytující péči žákům hluchoslepým a centra poskytující péči žákům s kombinovaným postižením (tedy více vadami).

Podobně jako PPP i SPC provádí diagnostiku žáka, vytváří edukační individuální plány a nabízí kariérové poradenství. Pomáhá rozvíjet psychomotorické dovednosti. Nabízí konzultace rodičům a pedagogům. Koordinuje činnost s dalšími odborníky. Nabízí zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a pomáhá při integraci dítěte se zdravotním postižením.